برنامه اندروید شرکت نورپلاست

عنوان

عنوان

سامانه مدیریت فروش

کارفرما

کارفرما

شرکت نور پلاست

دپارتمان

دپارتمان

طراحی و توسعه اپلیکیشن

تکنولوژی

تکنولوژی

تاریخ انجام پروژه

تاریخ انجام پروژه

شهریور۱۳۹۳

اپلیکیشن خصوصی

اپلیکیشن خصوصی

تصاویر اپلیکیشن

تصاویر اپلیکیشن

روی تصاویر برای نمایش اندازه واقعی کلیک شود